รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.)แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองหนองคาย(ด้านตะวันออก)งบประมาณ 2,893,839,000บาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ภาพรวมมีความคืบหน้า 70.696% จากแผนงาน 74.998% ช้ากว่าแผน 4.302% มีรายละเอียดดังนี้

ตอน 1 ระหว่าง กม.502+000-507+750 บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และ กม.0+000-0+525 บนทางหลวงหมายเลข 247 (สายเลี่ยงเมืองตัดใหม่) ระยะทางรวม 7.250 กิโลเมตร (กม.) พื้นที่ จ.หนองคาย งบประมาณ 1,544,634,300 บาท เริ่มต้นสัญญา 29 ส.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย.66 ระยะเวลาดำเนินการ 1,108 วัน โดยมี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

ปัจจุบัน สำนักก่อสร้างสะพานอยู่ระหว่างดำเนินการมีความคืบหน้า 60.981% จากแผนงาน 60.884% เร็วกว่าแผน 0.097% โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับ บริเวณแยกการเคหะ ก่อนถึงตัวเมืองหนองคาย บนแนวถนนมิตรภาพความยาว 4.074 กมคำพูดจาก ทดลองเล่น. ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ และทำการขยายช่องจราจรบนถนนมิตรภาพ เริ่มต้นจากแยกการเคหะ-บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทร์) 5.750 กม. จากเดิมขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 6 ช่องจราจรไป-กลับ

สำหรับตอน 2 และ ตอน 3สำนักก่อสร้างทางที่ 2เป็นผู้ดำเนินการ ช่วง กม.ที่ 0+000-16+127.164 ระยะทางรวม 16.127 กม. พื้นที่ อ.เมืองหนองคาย งบประมาณรวม 1,349,204,700บาท รูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีเกาะกลางแบบเกาะร่อง ผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง จุดกลับรถ 8 แห่ง ระบบระบายน้ำ งานไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับความยาวกว่า 1,016เมตรเชื่อมต่อกับ ทล.212 สายหนองคาย-อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร

ตอน 2ช่วง กม.ที่ 0+000จุดเริ่มต้นแยกออกจากถนนมิตรภาพ จนถึง ช่วง กม.11+600ระยะทาง 11.6 กม. พื้นที่ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย งบประมาณ 670,968,400บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 73.964%จากแผนงาน 77.460%ช้ากว่าแผน 3.496%

เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ย.65 ระยะเวลา 840 วัน โดยมี บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทางจำกัด เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ได้ขยายสัญญาใหม่ 308 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ 20 ก.ย.66 ทำให้ใช้เวลาก่อสร้างเพิ่ม 1,148 วัน การขยายสัญญาครั้งนี้ เนื่องจากติดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ ทล.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ค.66 ซึ่งเร็วกว่าสัญญาประมาณ 4 เดือน

ตอน 3 ช่วง กม.ที่ 11+600 พื้นที่ ต.วัดธาตุ บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร) ช่วง กม.16+127.164 พื้นที่ ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย ระยะทาง 4.527 กม. งบประมาณ 678,236,300 บาทปัจจุบันมีความคืบหน้า 77.240% จากแผนงาน 86.553% ช้ากว่าแผน 9.313%

เริ่มต้นสัญญา 24 ก.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ค.66 ระยะเวลา 1,020 วัน โดยมี บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัดขณะนี้ได้ขยายสัญญาใหม่อีก 216 วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ 11 ธ.ค.66 ใช้เวลาก่อสร้างเพิ่ม 1,236วัน การขยายสัญญาครั้งนี้เนื่องจากติดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.66 ซึ่งเร็วกว่าสัญญาประมาณ 3-4 เดือน

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย สนับสนุนการเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(หนองคาย-เวียงจันทน์)ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อยู่ในแผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

ช่วยแก้ปัญหาจราจร ลดความแออัดปริมาณจราจรในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย แยกรถที่ไม่ต้องการเข้าพื้นที่ในเมืองออกมาได้ โดยเฉพาะรถที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขนส่งสินค้า รวมทั้งลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.หนองคาย บึงกาฬ และ อุดรธานี และ สปป.ลาว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย.  

By admin